CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN & SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT

Sức khỏe cộng đồng là hạnh phúc của chúng tôi!

en

Các hóa chất sinh hóa của BIOLABO

Các hóa chất sinh hóa của BIOLABO
Mã số : 159

 

Các hóa chất sinh hóa của BIOLABO

TÊN HÀNG QUY CÁCH ĐƠN VỊ TÍNH
ALCOHOL 10 x 10 ml Hộp
ALCOHOL 2 x 100 ml Hộp
AMMONIA 6 x 20 ml Hộp
ALBUMINE 2 x 200 ml Hộp
Standard ALBUMINE 5 ml Hộp
ALT (GPT) 20 x 10ml Hộp
ALT (GPT) 8 x 30ml Hộp
ALT (GPT) 10 x 125 ml Hộp
ALT (GPT) 6 x 200ml Hộp
TGP ( ALT) 100 test Hộp
G6PDH 20 TEST(U.V Kinetic method) 20 Test Hộp
AMYLASE  PNPG7 20 x 3 ml Hộp
AMYLASE  PNPG7 8 x 20 ml Hộp
AMYLASE  CNPG3  20 x 5 ml Hộp
AMYLASE  CNPG3 8 x 30ml Hộp
AST (GOT) 20 x 10ml Hộp
AST (GOT) 8 x 30ml Hộp
AST (GOT) 10 x 125 ml Hộp
AST (GOT) 6 x 200ml Hộp
TGO ( AST) 100 test Hộp
BICARBONATE 8 x 30ml Hộp
BICARBONATE 6 x 100 ml Hộp
BILIRUBINE TOTALE 2 x 200 ml Hộp
BILIRUBINE TOTALE & DIRECTE 2 x 200 ml Hộp
BILIRUBINE TOTALE  2 x 200 ml Hộp
BILIRUBINE DIRECTE 2 x 200 ml Hộp
Calcium Arsenazo III 2 x 125 ml Hộp
Calcium CPC 2 x 200 ml Hộp
Chlorures  2 x 125 ml Hộp
CHOLESTEROL 2 x 100 ml Hộp
CHOLESTEROL Liqquid 2 x 100 ml Hộp
Standard 2 g/L 5 ml Hộp
CHOLESTEROL 6 x 200ml Hộp
CHOLESTEROL 6 x 500ml Hộp
CHOLESTEROL 10 x 100ml Hộp
CHOLESTEROL 6 x 20 ml Hộp
HDL - CHOLESTEROL DIRECT 200 -250 Test Hộp
HDL-  CHOLESTEROL DIRECT 400 - 500 Test Hộp
HDL-  CHOLESTEROL DIRECT 2000 - 2500 T Hộp
HDL-  CHOLESTEROL CALIBRATOR 2 x 1ml Hộp
HDL-  CHOLESTEROL (PRECIPITANT) 1 x 30 ml Hộp
HDL-  CHOLESTEROL (PRECIPITANT) 1 x 125ml Hộp
LDL - CHOLESTEROL DIRECT 100 - 125 Test Hộp
LDL - CHOLESTEROL DIRECT 200 - 250 Test  Hộp
LDL - CHOLESTEROL CALIBRATOR 2  x 1ml Hộp
CK -NAC 20 x 3 ml Hộp
CK -NAC 8 x 20 ml Hộp
CK - MB 10 x 3ml Hộp
CK - MB 8 x 20 ml Hộp
Creatinine ( Jaffre-Cinetique) 2 x 125 ml Hộp
CHOLINESTERASE 5 x 10ml Hộp
FER (SFBC Kinetic Method) 2 x 100 ml Hộp
FER(Direct method Ferene) 2 x 125 ml Hộp
T.I.B.C (Total Iron binding capacity) 30 test Hộp
U.I.B.C (Unsaturated Iron binding capacity) 2 x 125ml Hộp
GAMMA GT 8 x 30ml Hộp
GAMMA GT 10 x 10ml Hộp
GAMMA GT 10 x 100ml Hộp
GLUCOSE GOD-PAP 500ml Hộp
GLUCOSE  GOD-PAP Liquid 2 x 200 ml Hộp
GLUCOSE GOD- PAP Liquid 8 x 200 ml Hộp
 Standard Glucose 5 ml Hộp
GLUCOSE GOD-PAP 6 x 250ml Hộp
GLUCOSE GOD-PAP 6 x 1000 ml Hộp
HAEMOGLOBIN 2 x 200 ml Hộp
HAEMOGLOBIN 2 x 200 ml Hộp
HAEMOGLOBIN 1 x 50ml Hộp
L.D.H 20 x 3 ml Hộp
L.D.H 10 x 15ml Hộp
MAGNESIUM 2 x 250ml Hộp
PHOSPHATASE ALK. (DEA) 8 x 30ml Hộp
PHOSPHATASE ALK. (DEA) 10 x 100ml Hộp
PHOSPHATASE ACIDE 60 Test Hộp
PHOSPHATASE ACIDE 10 x 15ml Hộp
PHOSPHORE (INORG.) U.V. 2 x 125 ml Hộp
Proteines Totales  2  x 500ml Hộp
Proteines Totales  1 x 200ml Hộp
Proteines URINAIRES 2 x 125 ml Hộp
TRIGLYCERIDES 2 x 50ml Hộp
TRIGLYCERIDES 6 x 15ml Hộp
ENZYMES TRIGLYCERIDES   Hộp
Standard TRIGLYCERIDES 5ml Hộp
TRIGLYCERIDES 10 x 100ml Hộp
UREE Color 2 x 125 ml Hộp
UREE Color 2 x 500ml Hộp
UREE Color 5 x 60ml Hộp
UREE U.V 7 x 30ml Hộp
UREE U.V 10 x 100ml Hộp
UREE U.V 8 x 30ml  Hộp
UREE U.V 10 x 100ml Hộp
ACIDE URIQUE 6 x 30 ml Hộp
ACIDE URIQUE 2 x 100 ml Hộp
Standard Acide Urique 5 ml Hộp
ACIDE URIQUE 6 x 200ml Hộp
EXATROL N 10 x 5ml Hộp
EXATROL P 10 x 5ml Hộp
MULTICALIBRATOR 10 x 5ml Hộp
HDL/CKMB/LDL CONTROL Level 1 2x 2ml Hộp
HDL/CKMB/LDL CONTROL Level 2 2x 2ml Hộp
HbA1c 1x 60ml Hộp
HbA1c Calib 4x 0.5ml Hộp
HbA1c Control 2x 0.5ml Hộp
S.Typhi H  5ml Hộp
S.Typhi O 5ml Hộp
S.Paratyphi AH  5ml Hộp
S.Paratyphi AO 5ml Hộp
S.Paratyphi BH 5ml Hộp
S.Paratyphi BO 5ml Hộp
S.Paratyphi CH 5ml Hộp
S.Paratyphi C0 5ml Hộp
KIT SALMONELLA  6 x 5ml Hộp
KIT SALMONELLA 8 x 5ml Hộp
 

Sản phẩm cùng loại

HOTLINE

(028) 62661234