CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN & SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT

Sức khỏe cộng đồng là hạnh phúc của chúng tôi!

en

Hóa chất xét nghiệm Đông máu Biolabo

Hóa chất xét nghiệm Đông máu Biolabo
Mã số : 159

 
MÃ HÀNG TÊN HÀNG QUY CÁCH ĐƠN VỊ TÍNH
13880 BIO-TP Prothrombin Time (PT)  6x4ml Hộp
13885 BIO-TP Prothrombin Time (PT)  10x2ml Hộp
13881 BIO-TP Prothrombin Time (PT)  6x12ml Hộp
13883 OWREN KOLLER BUFFER  60ml Hộp
13560 BIO-CK APTT Kaolin 6x3ml Hộp
13570 BIO-CK APTT Kaolin 6x10ml Hộp
13565 CALCIUM CHLORIDE 0.025M  60ml Hộp
13450 BIO-FIBRI Chronometrie determination of Fibrinogen  6 x 4 ml + 125 ml Hộp
13451 BIO-FIBRI Chronometrie determination of Fibrinogen  6 x 10 ml + 300 ml Hộp
13961 CONTROL PLASMA Level 1  6x1ml Hộp
13965 TP- CALSET Standard Set 4x0.5ml  4x0.5ml Hộp
13962 CONTROL PLASMA Level 2 6x1ml Hộp
13963 CONTROL PLASMA Level 3 6x1ml Hộp
13970 BIO-CAL Reference Plasma  6x1ml Hộp
CO0080 SERUM CUPS (CO0080) 1000 PCS Hộp
S100CS CLEANING SOLUTION SOLEA 100  50x20ml Hộp
CUB1140 CUVETTES & BALL FOR 1000 TEST 1000 cuvettes, 1000 ball Hộp
13660 BIO-SIL APTT Silica 6x3ml Hộp
13670 BIO-SIL APTT Silica 6x10ml Hộp
13210 D-DIMER Turbidimetric Immunoassay R1 3x7ml   R2 3x4ml
R3 2x1ml   R4 2x7ml
Hộp
13211 D-DIMER Control 1 6x1ml Hộp
13212 D-DIMER Control 2 6x1ml Hộp
13302 FACTOR II Deficient plasma 6x1ml Hộp
13305 FACTOR V Deficient plasma 6x1ml Hộp
13307 FACTOR VII Deficient plasma 6x1ml Hộp
13308 FACTOR VIII Deficient plasma 6x1ml Hộp
13309 FACTOR IX Deficient plasma 6x1ml Hộp
13310 FACTOR X Deficient plasma 6x1ml Hộp
13311 FACTOR XI Deficient plasma 6x1ml Hộp
13312 FACTOR XII Deficient plasma 6x1ml Hộp
13971 COATROL 1 Level 1 6x1ml Hộp
13972 COATROL 2 Level 2 6x1ml Hộp
TAG:

Sản phẩm cùng loại

HOTLINE

(028) 62661234