CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN & SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT

Sức khỏe cộng đồng là hạnh phúc của chúng tôi!

en

THUỐC THỬ NHÓM MÁU (SPINREACT/TÂY BAN NHA)

THUỐC THỬ NHÓM MÁU (SPINREACT/TÂY BAN NHA)
Mã số : 142

Các hóa chất nhóm máu của SPINREACT (TÂY BAN NHA)

 

TÊN HÀNG

QUY CÁCH

Anti A Monoclonal

1x10 mL

Anti A+B Monoclonal

1x10 mL

Anti B Monoclonal

1x10 mL

Anti C+D+E Monoclonal

1x10 mL

Anti D IgG + IgM (Rh0) Monoclonal

1x10 mL

Anti Human Globulin (Coombs)

1x10 mL

BOVINE ALBUMIN 22

1x10 mL

 


HOTLINE

(028) 62661234